This page has been moved to https://www.rarous.net/weblog/2006/11/24/drobne-novinky-v-okolnim-webu.html