Na obsah stránky

DSL pro konfiguraci URL Routingu v ASP.NET MVC

Aleš Roubíček | | # permalink

Binsor je skvělou konfigurační DSL pro Windsor IoC kontejner. Proč nevyužít možností, které nám využití jazyka Boo přináší a nerozšířit si Binsor o pár dalších pravidel pro konfiguraci routingu v ASP.NET MVC?

Routing v ASP.NET MVC

System.Web.Routing je jedním ze základních kamenů ASP.NET MVC. Přijímá parametry z URL a posílá je MvcRouteHandleru, který vybere controller a jeho akci, která má požadavek zpracovat. Routing je na MVC nezávislý a využívá se třeba i v ASP.NET Dynamic Data.

Pokud chceme routing nakonfigurovat, máme několik možností, jak toho dosáhnout. Tou první je využít standardní API:

public void Application_Start() {
 RouteTable.Routes.Add(
  new Route("{resource}.axd/{*pathInfo}", new StopRoutingHandler())
 );

 RouteTable.Routes.Add("default",
  new Route("{controller}/{action}/{id}", new MvcRouteHandler()) {
   Defaults = new RouteValueDictionary(new {
    controller = "Home",
    action = "Index"
   })
  }
 );
}

Jak jistě vidíte, psát takto routovací pravidla je celkem na dlouho. Kód obsahuje zbytečně mnoho šumu a můžete snadno něco opomenout. Proto je součástí MVC frameworku několik extenzí, které mají konfiguraci usnadnit:

public void Application_Start() {
 RouteTable.Routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");

 RouteTable.Routes.MapRoute(
  "default",
  "{controller}/{action}/{id}",
  new { controller = "Home", action = "Index" }
 );
}

Takový kód už je o poznání kratší, většina šumu už je pryč, ale stejně tu zůstává několik zbytečných znaků a na první pohled není vidět, co vlastně je ta anonymní třída. Navíc jde o konfiguraci a ta by si zasloužila být v konfiguračním souboru. Změna routy si pak nevyžádá rekompilaci aplikace, ale pouze restart… Proto jsem se rozhodl vytvořit si vlastní konfigurační DSL a to za pomocí Boo.

Krok první: návrh DSL

Začněme tedy s tím, jak by taková DSL měla vypadat. To, co má dělat, je už nastíněno výše. První můj návrh vypadal asi takto:

ignore:
 route "{resource}.axd/{*pathInfo}"

map:
 route "Default", "{controller}/{action}/{id}":
  defaults:
   controller = "Home"
   action = "Index"

Bloky ignore a map by mohli mít vícero potomků route. Tuto variantu jsem však záhy zapověděl, protože vyžaduje zbytečné odsazení navíc a v delších konfiguracích už nemusí být jasné, jestli zrovna jsme v bloku ignore nebo map popřípadě jiném. Tak jsem nad tím přemýšlel a nakonec zvolil následující variantu:

ignore_route "{resource}.axd/{*pathInfo}"

map_route "Default", "{controller}/{action}/{id}":
 defaults:
  controller = "Home"
  action = "Index"

Takže syntaxi bych měl, teď přijde ta veselejší část: implementace.

Krok druhý: implementace DSL

Jedním z důvodů proč jsou oblíbené dynamické jazyky jako Ruby a Python je meta programování. Meta programování nám umožňuje vytvářet nové programové konstrukce v jazyku, zkrátka obohatit jeho sémantiku. Já si pro implementaci vybral Boo.

Ačkoli je Boo statický jazyk, díky otevřenému konceptu kompilátoru, můžeme jazyk obohacovat stejně efektivně, jako v jazyce dynamickém. Výhodou je, že gramatickou správnost našich rozšíření můžeme ověřit při kompilaci. Základním kamenem při tvorbě vlastních DSL jsou meta funkce, které jsem však nepoužil, a makra.

Makro je třída. Ano lze ho napsat v jakémkoli jazyce nad CLI. Stačí nám implementovat rozhraní IAstMacro a třídu pojmenovat s konvenčním přídomkem Macro, např. Map_routeMacro. V implementovaných metodách si pak můžete dle libosti hrát s AST. Takhle je v C# napsanej třeba Binsor. Já jsem však k implementaci routovacích maker zvolil přímo jazyk Boo, který má od verze 0.8.1 podporu pro snadné psaní maker přímo v jazyce.

Začneme jednodušším makrem pro ignorování routy:

import Boo.Lang.Extensions
import Boo.Lang.Compiler
import Boo.Lang.Compiler.Ast
import Boo.Lang.Compiler.Ast.Visitors

macro ignore_route:
 path, = ignore_route.Arguments
 block = Block()
 block.Add([| RouteTable.Routes.Add(Route($path, StopRoutingHandler())) |])
 return block

Pro snadnější pochopení si kód trochu popíšeme. Na prvních řádkách si naimportujeme potřebné jmenné prostory. Klíčovým slovem macro zahájíme psaní makra a v zápětí mu přiřadíme jméno, protože, co dokážeme pojmenovat, dokážeme ovládat. Pak si načteme první parametr a uložíme si ho do proměnné path. Pak si vytvoříme nový blok kódu. A teď začíná magic. Všechno co je v bloku [| … |] je normální kód v Boo, který se převede na AST. Pomocí $ lze do toho kódu zasahovat zvenčí, takže místo $path bude v kódu obsah proměnné path. Připravený blok kódu pak vrátíme kompilátoru.

Díky našemu makru se kód ignore_route "test" přeloží na RouteTable.Routes.Add(Route("test", StopRoutingHandler())) a pokud je naimportován jmenný prostor System.Web.Routing, kompilátor všemu rozumí a máme jednoduchou syntaxi pro definování ignorovaných rout.

Bylo to celkem snadné, že? Satačí pochopit základní princip. Ono totiž klíčové slovo macro není nic jiného než makro, které bere jako první parametr název makra a následující blok je de facto implementací metody Expand. :)

Postoupíme dál. Makro map_route už bude o něco větší oříšek, protože může obsahovat vnořené bloky defaults, kde jsou vypsané výchozí hodnoty parametrů routy, a constraints, kde jsou podmínky, které tyto parametry musejí splňovat.

macro map_route:
 name, path = map_route.Arguments
 defaults = map_route["defaults"] as MacroStatement or MacroStatement()
 constraints = map_route["constraints"] as MacroStatement or MacroStatement()

 block = Block()
 block.Add([| route = Route($path, MvcRouteHandler()) |])
 block.Add([| route.Defaults = RouteValueDictionary() |])
 block.Add([| route.Constraints = RouteValueDictionary() |])

 for exp as ExpressionStatement in defaults.Block.Statements:
  binary = exp.Expression as BinaryExpression
  block.Add([| route.Defaults.Add($(binary.Left.ToString()), $(binary.Right)) |])

 for exp as ExpressionStatement in constraints.Block.Statements:
  binary = exp.Expression as BinaryExpression
  block.Add([| route.Constraints.Add($(binary.Left.ToString()), $(binary.Right)) |])

 block.Add([| RouteTable.Routes.Add($name, route) |])

 return block

macro defaults:
 allowedParents as List = [ "map_route" ]
 parent as MacroStatement = defaults.GetAncestor(NodeType.MacroStatement)
 assert allowedParents.Contains(parent.Name)

 parent["defaults"] = defaults

macro constraints:
 allowedParents as List = [ "map_route", "ignore_route" ]
 parent as MacroStatement = constraints.GetAncestor(NodeType.MacroStatement)
 assert allowedParents.Contains(parent.Name)

 parent["constraints"] = constraints

Makro map_route je trošku rozšířenou obdobou ignore_route, podívejme se na makro defaults, které přináší něco jiného. Zprvu si nadefinujeme, jaká makra mohou toto makro obsahovat, a následně ověříme, že opravdu není v jiném makru. Pak vezmeme kód tohoto makra a pošleme ho ke zpracování nadřazenému makru. Žádný kód generovat nebudeme. Makro constraints je na tom téměr stejně, jen předpokládá, že bude i v ignore_route, což zatím není implementováno, ale budiž.

Vraťme se k makru map_route a konkrétně k for cyklům. Tam totiž projíždíme předané kusy kódu. Jednotlivé řádky považujeme za výrazy. Konkrétně výraz přiřazení, což je binární výraz. Binární výraz má vždy pravou a levou stranu a operátor. Na levé straně máme klíče do RouteValueDictionary, což jsou řetězce. Proto levou stranu musíme převést na řetězec metodou ToString(). Pravá strana je hodnota přidružená ke klíči a může to být cokoli (object). Takže tam i cokoli pošleme.

Vezmeme oba kusy kódu a uložíme je do souboru RoutingMacros.boo

Krok třetí: užívání DSL

Než začneme makra využívat, musíme si je nejprve naimportovat. Na začátek souboru Windsor.boo přidáme řádky:

import file from RoutingMacros.boo
import System.Web.Routing
import System.Web.Mvc

No a potom už můžeme na konci souboru přidávat routovací pravidla.

Update

Kompletní skripty pro routování naleznete v článku Oprava předchozích článků, kde jsem provedl několik oprav v makru ignore_route a lehký refactoring.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.

Reakce v síti

Líbilo se

 • Načítají se data…

Přeposláno dál

 • Načítají se data…

Komentáře

Okomentováno