Na obsah stránky

Komentovaný „refactoring“ piškvorek

Aleš Roubíček | | # permalink

Jirka Knesl publikoval komentovaný kód v Clojure s řešením hry piškvorky. Jistě záslužná věc takhle edukovat. Mně se na tom kódu ale nelíbí hned několik věcí.

Co se mi nelíbí?

 • Formátování
 • Mrtvý kód
 • Neidiomatický kód
 • Míchání business logiky a prezentace
 • Absence testů
 • Zbytečně komplikované

Pořadí je od nezásadních detailů po zásadní výhrady. Tento kód je špatný.

Chtěl jsem reakci napsat jako komentovaný Refactoring, ale kvůli absenci testů refactoring dělat nemůžeme. Maximálně move some random shit™. Napsat testy pro tuto implementaci je zbytečná investice, protože samotná logika je zadrátovaná mezi prezentační logikou.

Disclaimer

Prosím, všimněte si, že nikde nehodnotím Jirkovy programátorské schopnosti nebo jeho povahu. Hodnotím pouze kód, který publikoval na svém blogu. Jirku mám jako člověka rád, vážim si ho a nemyslím si, že je špatným programátorem. Berte to, prosím, jako cvičení z refactoringu a lehký úvod do Clojure.

Neidiomatický kód

Ačkoliv kód na první pohled připomíná Lisp a tváří se jako Clojure, tak na pohled druhý…

Zkrátka, kód v Clojure se takto nepíše. Vypadá to spíše jako opis PHP/Ruby like kódu s občasným cukříčkem.

Clojure má velice jednoduchu syntaxi. Jsou to jen závorky. Pak má ještě celkem rozsáhlou sadu konvencí jako: že predikáty končí otazníkem, že potenciálně nebezpečné funkce se side-efekty končí vykřičníkem apod. Funkce, která něco převádí na jinou reprezentaci, zpravidla v názvu obsahuje šipku a tak dále. Pak máme konvence pro odsazování a formátování kódu. Ukázkový kód většinu z nich nedodržuje.

Formou zápisu to začíná, programovacím stylem pokračuje. Clojure je praktický funcionální jazyk. Funkcionálních myšlenek v ukázce moc nenajdeme. Spíš silně imperativní přístup, kde je občas něco hozeno do funkce, protože se to už moc opakovalo, a Jirkova oblíbená partial aplikace.

Podívejme se na některé kusy kódu, které si o trochu lásky vysloveně křičí.

Převod příkazu na souřadnice

Začneme vyzobáváním souřednic z příkazu. Příkaz je očekáván ve tvaru “ln” kde l je písmeno od a do i a n je číslo od jedné do devíti. Půdovní kód používá podřetězců. Když si ale uvědomíme, že řetězec je sekvencí znaků, stačí nám zavolat funkce first a second, které veznou první nebo druhý prvek sekvence.

Pak tu máme zjevnou duplicitu. Snažíme se převést zadaný kód na souřadnice ve vektoru vektorů, který reprezentuje hrací plochu. Místo abychom vytvářeli dvě různé struktury (Set a Mapu) se skoro stejnými hodnotami vytvoříme si pouze vektor, ze ktereho si jmenované struktury necháme vytvořit pomocí funkcí, které nám Clojure poskytuje. Set vytvoříme jednoduše zavoláním funkce set nad sekvencí. Na vytvoření mapy využijeme funkci zipmap, která nám sezipuje sekvence do mapy, kde první sekvence učuje klíče a další hodnoty.

(defn command->position [command]
 (if (= 2 (count command))
  (let [fst (first command)
     snd (second command)
     row [\a \b \c \d \e \f \g \h \i]
     col [\1 \2 \3 \4 \5 \6 \7 \8 \9]]
   (if (and (contains? (set row) fst) (contains? (set col) snd))
    [((zipmap row (range 9)) fst) ((zipmap col (range 9))

Všimněte si, že jsem vynechal vracení keywordu :error, místo toho nevrátíme nic. Což je nesmysl. Funkce přece musí něco vracet. Ano, vrací se nil. Proč nil místo :erroru? To si povíme za chvíli. Teď se ještě vrátíme k předchozímu kódu. Set v Clojure je speciální verze Mapy, kde klíč i hodnota jsou identické. Funkce contains? testuje, zda kolekce obsahuje daný klíč. S touto znalostí, se můžeme Setu s lehkým srdce zbavit úplně:

(defn command->position [command]
 (let [r (first command)
    c (second command)
    row (zipmap [\a \b \c \d \e \f \g \h \i] (range 9))
    col (zipmap [\1 \2 \3 \4 \5 \6 \7 \8 \9] (range 9))]
  (when (and (row r) (col c))
   [(row r) (col c)])))

Můžeme být i trochu velkorysí a umožnit na vstupu jakoukoliv délku řetězce. Pokud bude mít první dva prvky, které pro nás mají hodnotu, tak je využijeme, jinak se bránit nepotřebujeme, tento kód je bezpečný a vráti nil.

Nil místo keywordů pro speciální případy

V předchozím fragmentu kódu se vyskytoval keyword :error, který se vracel v případě, že vstup nemohl být namapovaný na souřadnice v hrací ploše. Stejně tak je neobsazené místo v hrací ploše reprezentováno keywordem :nothing. V prvním případě nejde o chybu, ale prostě vstup nereprezentuje žádný validní stav. Pro oba případy je vhodnější použít koncept, kterým Clojure pro tyto případy disponuje – nil.

Nil, narozdíl od jeho sestřičky null, je v Clojure celkem běžný koncept a dá se s ním pracovat bezpečně. Podobně jako s Maybe nebo Option, které znáte z jiných jazyků. Možná jste si v poslední ukázce všimli, že zmizelo volání funkce contains?. Pokud mapu zavoláme jako funkci a parametrem je klíč, který v mapě existuje, vrátí se hodnota pod tímto klíčem. Pokud ne, vrátí se nil. Ale proč to funguje? Nil se v logických výrazech vyhodnocuje jako false. Podobně jako v JavaScriptu null – na rozdíl JavaScriptu se v Clojure jako false vyhodnocuje pouze false a nil.

Takže jsem všechny výskyty :error a :nothing nahradil ekvivalentním kódem s nil.

Textová reprezentace hrací plochy

Na zobrazení boardu tu máme jednu funkci print-board, která opravdu, jak název napovídá, použije print na vytištění boardu na standardní výstup. Takže to vlastně ani funkce není! Napravme to, prosím. Extrahujeme několik menších funkcí, které potom použijeme k sestavení celého problému.

1. Zbavíme se hluboce zanořeného case a hezky si ten koncept pojmenujeme:

(def item->str
 {:x "x"
  :o "o"
  nil "_"})

2. Zbavíme se zanořeného map a hezky si ho pojmenujeme:

(defn row->str [row]
 (s/reverse (s/join " " (map item->str row))))

3. Zbavíme se side-effectu a funkci přejmenujeme:

(defn board->str [board]
 (s/reverse (s/join "\n" (map row->str board))))

Samotné printování posuneme do hlavní smyčky. Problém máme krásně dekomponovaný do malých funkcí ze kterých je zjevné na první pohled, co dělají, a dá se to i otestovat.

Pro logické seřazení operací ještě můžeme použít threading macro:

(defn row->str [row]
 (->> row (map item->str) (s/join " ") s/reverse))

(defn board->str [board]
 (->> board (map row->str) (s/join "\n") s/reverse))

Game loop

Hlavní logika hry je promísena s parsováním standardního vstupu a výpisem reakcí na standardní výstup. Je to takzvaný Gulash design pattern. Samozřejmě to není čistý vzor Gulash, protože je řádně říznut návrhovým vzorem Spaghetti.

Jak z toho ven?

1. Stav hry je reprezentován listem obsahujícím hrací plochu, aktivního hráče a status hry. List je pro reprezentaci stavu nevhodný, použijeme místo něj record:

(defrecord Game [board active-player game-status])

Vytváření listu všude nahradíme konstruktorem záznamu a u remízy rovnou fixneme bug:

(->Game next-board active-player :complete)

Record je datová struktůra, která se tváří jako mapa, ale umožňuje nám další kouzla, ke který se dostaneme později.

2. Dále musíme pořešit tu obrovskou podmínku, kde se míchají příkazy a herní logika. Vezmeme tedy vstup uživatele a převedeme ho na vektor s příkazem a případně jeho parametry:

(defn parse-command [cmd]
 (case cmd
  "new" [:new]
  "quit" [:quit]
  "board" [:board]
  [:position (command->position cmd)]))

3. Nyní využijeme polymorfismu a rozsekáme ten loop na dílčí příkazy pomocí multi method:

(defmulti exec (fn [cmd _] (first cmd)))

(defmethod exec :new [_ _]
 (println "Nova hra")
 new-game)

(defmethod exec :quit [_ _]
 (println "Navidenou"))

(defmethod exec :board [_ {:keys [board] :as game}]
 (println (board->str board))
 game)

(defmethod exec :position [[_ pos] {:keys [board active-player game-status]}]
  ;; tady zbylá logika hry

4. Samotná game-loop se nám smrskne na něco, s čím se dá pracovat:

(defn game-loop [game]
 (loop [{:keys [active-player] :as game} game]
  (println "Hrac " (name active-player))
  (let [cmd (parse-command (read-line))]
   (when-let [next-round (exec cmd game)]
    (recur next-round)))))

Pro jistotu jsme přepsali potenciální přetečení zásobníku (když budete hrát opravdu dlouho) na opravdovou smyčku. Clojure nedělá tail-call optimalizaci, tu si musíte pořešit sami právě pomocí loop.

Nyní jsme se dostali na tak o třetinu více řádek kódu, ale pomalu se v tom dá vyznat a můžeme začít odlepovat textovou reprezentaci hry od herní logiky. Multimetody exec rozdělíme na dva konecepty. Na samotnou herní logiku a na prezentační část:

(defmulti play (fn [cmd _] (first cmd)))
(defmethod play :new [_ _] new-game)
(defmethod play :quit [_ _] nil)
(defmethod play :default [_ game] game)

(defmulti print-command (fn [cmd _] (first cmd)))
(defmethod print-command :new [_ _] (println "Nova hra"))
(defmethod print-command :quit [_ _] (println "Navidenou"))
(defmethod print-command :board [_ game] (println game))

Teď jsme schopní i přidávat jednoduše nové příkazy. Třeba pro nápovědu:

(def help "
Povolené příkazy jsou:
new - nová hra
quit - konec
board - zobrazit hrací plochu
help - zobrazit tuto nápovědu
[a-i][0-9] - tah na pole, kde řada je pozice a, b, c, d, e, f, g, h, i. Sloupec je 1 až 9.
formát zápisu je např.: e5")

(defmethod print-command :help [_ _] (println help))

Další možností, jak využít polymorfismu, je připsání metody print-method pro record Game:

(defmethod clojure.core/print-method Game [v ^java.io.Writer w]
 (.write w (board->str (:board v))))

Využijeme již dříve upravenou funkci na převod boardu do textové podoby. Můžeme tak hezky oddělit prezentační část od samotné logiky i na úrovni struktury kódu. Teď můžeme samotnou logiku pokrýt testy a začít refactorovat tu.

Algoritmy

Tak logika je očištěna a můžeme pokračovat v klestění cesty k funkcionálním zítřkům. :) Začneme hezky od konce. Vítěztsvím! Na první pohled monstr klacek. Máme tu nějaké zbytečné parametry. Třeba active-user se neřeší nikde, pryč s ním. Dále se předává position do take-9-around, ale tam se nepoužívá, pryč s tím. Pak tu máme spoustu volání (first position) a (second position). Provedeme rozložení parametru position na x a y. Pomalu se v tom dá vyznat. Teď ještě změníme (fn [_] x) na více Clojure (constantly x) a výsledek je o mnoho přívětivější:

(defn won? [board [x y]]
 (or
  (contains-5? (take-9-around board (partial + x) (constantly y))) ; L < - > R
  (contains-5? (take-9-around board (constantly x) (partial + y))) ; U < - > D
  (contains-5? (take-9-around board (partial + x) (partial + y))) ; LD <-> UR
  (contains-5? (take-9-around board (partial + x) (partial - y))))) ; LU <-> DR

Pořád je to ale hodně imperativní a obsahuje spoustu opakujícího se kódu. Stačí trošku zamíchat a vypadne nám z toho něco suššího:

(defn won? [board [x y]]
 (let [surroundings (fn [[xfn yfn]] (take-9-around board xfn yfn))
    horizontal [(partial + x) (constantly y)]
    vertical [(constantly x) (partial + y)]
    diagonal+ [(partial + x) (partial + y)]
    diagonal- [(partial + x) (partial - y)]]

  (->> [horizontal vertical diagonal+ diagonal-]
     (map surroundings)
     (filter has-5-in-row?)
     not-empty?)))

Místo magických komentářů jsme vytvořili popisné vazby, opakující se kód jsme extrahovali do closure a pak to celý prohnali dataflow procesem. Na konci čekáme, jestli něco vypadne. Pokud jo, máme vítěze!

Posuneme se na kontrolu řady:

(defn between? [x min max] (and (>= x min) (<= x max)))
(defn valid-positions [[x y]] (and (between? x 0 8) (between? y 0 8)))

(defn take-9-around [board xfn yfn]
 (let [xs (map xfn (range -4 5))
    ys (map yfn (range -4 5))]
  (->> (map vector xs ys)
     (filter valid-positions)
     (map #(get-in board %)))))

Tady jsme kód jen trochu narovnali použitím vlastního predikátu, použitím vestavěné funkce vector a následným lehkým učesáním, aby to při čtení dávalo větší smysl. Partial aplikace je fajn, ale u dataflow kombinátorů preferuji užití function literal. Už su také.

Tak. A ještě se musíme poprat s metodami pro :position, protože máme zduplikovanou herní logiku a to není dobré. Proto si pravidla extrahujeme do samostatné funkce, která vrací jen keywordy reprezentující stav. A ty můžeme využít k definici multimetod pro jednotlivé stavy.

Ještě dočistíme printování a vytáhneme ho jen do samotné herní smyčky. Všechny metody pro prezentaci teď vrací stringy nebo vektory s jednotlivými řádky. To se teď dá také testovat.

Stala se nám ale taková nepěkná věc! Sice jsme vyseparovali pravidla do samostatné fukce, ale tím, že jsme rozdělili prezentační část od samotné herní logiky, dochází k tomu, že se nám zbytečně dvakrát za jedno kolo konroluje případné vítězství nebo remíza. A to není dobré…

Funkce s pamatovákem

Hodilo by se nám něco, co nám zajistí, že při volání fukce s danými parametry se výpočet provede jen jednou a pak se vrací nacachovaná hodnota výsledku. To si můžeme dovolit díky užívání čistých funkcí. V Clojure najdeme funkci memoize, která slouží přesně k tomuto účelu:

(def turn-once-per-round (memoize turn))

A ve funkci rules zavoláme tuto novou verzi. A je to. Nezapomínejte však, že si tu kupujeme výpočetní čas za vyšší paměťovou náročnost. Zde si to můžeme dovolit, protože jednotlivá kola sdílí svou strukturu, nárůsty jsou pouze o rozdíl mezi jednotlivými koly.

Testování

Několikrát jsem se tu zmiňoval testování. Nejprve v počátku, že to je vlastně netestovatelné. Postupně jsme se prokousali k tak malým funkcím, že už na první pohled je zjevné, že v nich chyba není. Dělají opravdu jednu věc. Ty nemá moc cenu testovat. Jedinou funkcí, do které jsme vyseparovali veškerou logiku je funkce rules.

Můžeme zvolit manuální cestu a napsat si testy na jednotlivé případy, kterých nebude málo, nebo můžeme použít property based testy za pomoci test.check, který nám vygeneruje testovací data na základě definovaných vlastností.

Závěr

Na začátku byla výzva “jak bys to napsal ty?” Ale tohle není moje řešení, jak bych to napsal já. Tohle je ukázka, jak bych to refactoroval, se zaměřením na použití malinko pokročilejších technik, které Clojure nabízí. Vyplivnout hotové řešení na zelené louce (plné bugů) dokáže kde kdo. I já. Ale nebudu to dělat (možná někdy v coding dojo). Doufám, že tahle cesta byla pro někoho alespoň lehkou inspirací jak a proč psát jednodušší kód.

PS. Jednoduchost neznamená, že je to pro všechny snadné pochopit.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.

Reakce v síti

Líbilo se

 • Načítají se data…

Přeposláno dál

 • Načítají se data…

Komentáře

Okomentováno