Na obsah stránky

DevOps

Aleš Roubíček | | # permalink

Vlhkým snem všech moderních společností je vyvíjet software rychleji. Nechávají se opít vidinou, že zavedením Agile se rapidně zrychlí a zlevní vývoj software a zázračně dojde ke zvýšení kvality. Tím, že se zvýší množství rituálních meetingů, se vývoj nezrychlí, ani se zásadně nezmění kvalita. Problém totiž není v IT organizacích firem, ale v samotném prostředí firmy.

Firmy vytvářejí nákladová střediska a odpovědnostní sila. Proč? Protože se mnohem snadněji rozděluje moc. Tento manažer je zodpovědný za chod vývoje, tento za operations, tento za sales, jiný za marketing… A to jsou pole jejich moci. Takové pole si opečovávají a řídí, podle svého nejlepšího uvážení. Jsou hodnoceni za výkon (rostoucí KPIs) jím svěřených oddělení a proto se snaží z nich vyždímat co nejvíce. Zvyšuje se efektivita, osekávají se náklady a to vše v rámci sila dané specializace.

Tito manažeři se schází v pravidelných intervalech na schůzkách, kde rozhodují o tom, jaká bude strategie, jaký bude plán činností na další časové období a kolik na to uvolní prostředků. Také si stanoví deadlines, aby se vědělo, kdy to má být hotové.

Zavedením Agile do určité části organizace se často povede zavést element predikovatelnosti. Dokážete totiž měřit kolik práce je tým schopný odbavit za nějakou časovou jednotku. Tým se zlepšuje ve schopnosti odhadovat časovou náročnost zadávaných úkolů tím, že to dělá pravidelně v poměrně krátkých časových rozestupech a že je nucen pracovat v rámci omezeného času. V důsledku je tým nucen se naučit dělit požadavky na menší jednotky, které je schopný v omezeném čase dodat. Tím postupně vzniká kadence dodávané hodnoty. Často mylně považovaná za vyšší rychlost vývoje. Rychlost vývoje se nemění, jen dochází ke zvýšení frekvence dodání, ale zároveň ke snížení objemu dodávané hodnoty.

Snížením objemu dosáhneme i dalšího efektu: Čím jsou změny menší, tím jsou snáze pochopitelnější a snáze se odhalují chyby. Nebo je mnohem menší prostor pro zanesení chyb. To může mít pozitivní vliv na výslednou kvalitu.

Ve výsledku můžeme být lokálně schopni dodávat častěji řešení požadavků a ve větší kvalitě – pokud se splní předpoklad snížení objemu dodávek a nastolení jejich pravidelného rytmu dodávání. Co nám však chybí je big picture. Děláme správnou věc? Budou o ni mít zákazníci zájem? Bude schopná ustát případný velký zájem zákazníků? Jak je řešení v takovém případě schopné škálovat? Jak poznají lidé, co budou systém provozovat, že je vše v pořádku, případně, co se v něm děje a jak na to mají reagovat?

Kanban s kroky přes celou organizaci

DevOps nejde zavést nařízením shora. Největší část DevOps tvoří kultura. Kultura učení se a sdílení. Než se pustíte do zásadních změn, musíte se začít zaměřovat na bolesti a problémy, které máte. Často vidíme jen příznaky problémů. Proto je nutné zavést zpětnovazební systémy, které podpoří Kaizen. Dále je nutné se naučit analyzovat problémy tak, abychom se dostali k jejich podstatě. K tomu by nám měly pomoci agilní retrospektivy a třeba metoda Pěti proč. Jakmile chápeme, kde máme problémy a co s nimi můžeme dělat, můžeme nahajrovat několik DevOps inženýrů a máme problém vyřešený…

Samozřejmě si dělám legraci. DevOps je kultura úzké spolupráce Developers a IT Operations lidí, nikoliv nahrazení dvou specialistů jedním univerzálem. Tím bychom vytvořili další silo, kterých se v DevOps chceme zbavit, protože mají negativní dopad na čtyři klíčové metriky:

  1. Lead Time – čas od vzniku požadavku zákazníka do jeho uspokojení
  2. Deployment Frequency – frekvence nasazení nových verzí do produkce
  3. Mean Time to Restore – průměrná doba potřebná za zotavení z produkčního incidentu
  4. Change Fail Percentage – procento nepovedených nasazení do produkce
Cartoon – Siloes

Proč jsou tyto metriky pro DevOps klíčové? Protože celkem komplexně měří důležité aspekty byznysové agility. Lead Time je dán vyspělostí celé organizace. Schopností komunikovat a spolupracovat. Optimalizace lead time pomocí automatizace má v ranné části adopce DevOps pramalé dopady, protože většina času (řádově měsíce) je propálena na byznys procesech, nikoliv v IT.

Tohle je věc change managementu a je na adopci DevOps to nejtěžší, protože vyžaduje spolupráci napříč odděleními. Práce nutně musí opustit sila a musí se začít organizovat podle jednotlivých value streamů. Společnost musí pro úspěšnou adopci DevOps přejít na Lean myšlení – změnit způsob jakým vede účetnictví, jakým přiděluje zdroje, jak oceňuje vzniklou hodnotu atd.

V této fázi dokážeme zmapovat neoficiální organizační strukturu a pomoci nalézt agenty změny – klíčové lidi, kteří jsou schopní celý proces transformace pohřbít nebo pomoci s jeho úspěchem. Například náš nástroj Frank a naši koučové vám pomůžou tyto lidi včas identifikovat a pracovat s nimi tak, aby se snížila rizika přechodu na DevOps. Protože většina velkých transformací selhává právě na lidském faktoru a odporu vůči změnám, je potřeba s lidmi pracovat, vše jim vysvětlit a do procesu je zapojit od samotného začátku. Jak už jsem psal, DevOps je kultura spolupráce.

Našli jste v článku chybu? Máte námět na reportáž? Založte mi ticket.